Samfunnssikkerhet

FFIs satsing på samfunnssikkerhet har som mål å utnytte instituttets kompetanse på dette området slik at den også kommer det sivile samfunnet til nytte. FFIs mål er å være et kraftsenter og etablere en formell rolle i nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap. Instituttet skal være en sentral bidragsyter til samfunnssikkerhet i hele krisespekteret gjennom forskning og kunnskapsutvikling. FFI bidrar med forskningsbasert kunnskap for å fremme råd, anbefalinger og tiltak i hele samfunnssikkerhetskjeden. FFIs arbeid innenfor dette området er spesielt omtalt både i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og den nye samfunnssikkerhetsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn» (Meld. St. 10 (2016–2017).

Satsingen på samfunnssikkerhet har ført til at FFIs kunnskap er blitt mer synlig blant sivile aktører, både offentlige og private. Dette er oppnådd gjennom gode leveranser, synlighet og aktiv deltakelse i fora og prosjekter som ofte krever en bred tilnærming eller er av kompleks karakter.

Det har vært flere henvendelser fra sivile aktører i 2016, og det er etablert nye samarbeidsavtaler med sivile aktører i løpet av året. Et eksempel er da FFI den 22. juni mottok og analyserte en prøve fra en mistenkelig postsending oppdaget på postterminalen i Stokke i Vestfold. Undersøkelsene viste at pulveret i pakken var et ufarlig melprodukt. Ingen liv gikk tapt og ingen ble fysisk skadet under hendelsen.

FFI har deltatt i Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpens (OPCW) offisielle ferdighetstester over flere år med beste karakter. Dette skjedde også i 2016. Utenriksdepartementet har nå avsatt midler i 2017 til FFIs arbeid for å oppnå status som et OPCW-designert laboratorium. FFIs laboratorium blir da en nasjonal ressurs og kan stilles til disposisjon for det internasjonale samfunn ved eventuelle hendelser med kjemiske stridsmidler.

FFI har i 2016 fortsatt å søke deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter, spesielt innenfor EUs forskningsprogram Horisont 2020. FFI har deltatt som partner i fire prosjektsøknader høsten 2016. En av prosjektsøknadene er allerede godkjent på nyåret 2017.

Det store demonstrasjonsprosjektet i EUs 7. rammeprogram, EDEN (End-user driven Demo for cbrNE), ble avsluttet i desember 2016, der FFI var en av hovedpartnerne. FFI er nå en aktiv partner i det treårige EU-prosjektet DAIMON som startet i 2016. Formålet er å øke kunnskap om og evaluere risiko tilknyttet dumpet ammunisjon til havs.

FFI gjennomførte flere forskningsårsverk definert under FoU-området Samfunnssikkerhet og beredskap finansiert av oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren sammenliknet med året før. Ambisjonene på dette området er ennå ikke oppnådd.