Styringsparameter

Sikre rett kompetanse

Styringsparametre 2016

Tiltrekke god kompetanse til organisasjonen

Av de nyansatte forskerne i 2016 er det 41,2 prosent som har karaktergjennomsnitt A. Statusen vurderes som mindre tilfredsstillende.

Andel kvinner i organisasjonen

Kvinneandelen ved FFI i 2016 er 26,9 prosent. Status for kvinnelige ledere i instituttledergruppen er uendret, men antallet blant de øvrige lederne er økt med to. Til sammen har FFI 15 kvinnelige ledere per 31.12.2016. Statusen vurderes som mindre tilfredsstillende.

Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillendeInstituttets mål er å hevde seg i konkurransen om å rekruttere de dyktigste kandidatene og å framstå som en attraktiv arbeidsplass. FFI er avhengig av høy kompetanse for å levere god forskning, og dette gjenspeiler seg i kravene som stilles for tilsetting. For en kompetanseorganisasjon som FFI er det viktig å rekruttere og utvikle ansatte med riktig og faglig sterk kompetanse.

Alle sider ved rekrutteringsarbeidet er gjennomgått med sikte på ytterligere forbedringer på området. For å bidra til at instituttet er en mer attraktiv arbeidsgiver er det satt i gang arbeid med å utvikle en egen rekrutteringspolitikk, i tillegg til at lønnspolitikken er ytterliggere revidert og begynnerlønnen for nyutdannede forskere og ingeniører er justert opp. Målrettet deltakelse på flere studentarrangementer og profilering i egnede sosiale medier har bidratt til økt synlighet. Ordninger som inntak av sommerstudenter og veiledning av masterstudenter er også elementer som har bidratt til kontakt med relevante studentgrupper.

Satsingen på lederutvikling er videreført i 2016. Et program for ledergruppene gjennomføres i regi av rådgivingsselskapet Ginco AS. Et utviklingsprogram for nye ledere, som gjennomføres i samarbeid med Deloitte, er videreført i 2016 og vil fortsette i 2017. Utarbeidelse av lederprinsipper har hatt stor oppmerksomhet og vil bli integrert på alle nivåer i organisasjonen.

Det har i 2016 vært flere hospitanter fra forsvarssektoren ved FFI, og flere fra FFI som har hospitert i sektoren og i statsforvaltningen. Sju FFI-forskere har hatt studie- eller forskeropphold i utlandet.

Andel kvinner i organisasjonen

Det er et mål å øke kvinneandelen i de gruppene der denne andelen er lav, spesielt i ledergruppen og i gruppen vitenskapelig ansatte.

Samlet har antall kvinnelige ledere i 2016 økt med to. For instituttledergruppen er den uendret. Kvinneandelen ved FFI i 2016 har gått litt ned, og dette gjelder også innen gruppen vitenskapelig ansatte. Det gir et brudd på en positiv utvikling spesielt i den yngre aldersgruppen. FFI kartlegger relevante forhold knyttet til å ansette og beholde kvinner i vitenskapelige stillinger, for eksempel gjennom å analysere faktorer i medarbeiderundersøkelsen og i lønnspolitikken, og gjennom tilbakemeldinger fra nyansatte og samtaler med ansatte som slutter.