Målbilde

FFI

FoU-områdene 

Resultater

FFI har til formål å drive forskning og utvikling for forsvarssektorens behov. FFI skal gi den politiske og militære ledelse rettidige råd i faglige spørsmål innenfor instituttets arbeidsområder, særlig om forhold som kan påvirke forutsetningene for forsvarspolitikken, forsvarsplanleggingen og forvaltningen av sektoren. Dette innebærer blant annet at:

FFI skal holde seg à jour med den vitenskapelige, teknologiske og militærtekniske utviklingen gjennom egen forskning og i samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og vurdere denne utviklingens konsekvenser for forsvarssektoren.

FFI skal bistå forsvarssektorens øverste ledelse med å framskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for Forsvarets utvikling.

FFI skal holde seg underrettet om gjeldende planer og vurderinger for forsvarssektorens struktur og større materiellanskaffelser, gi rettidige råd og medvirke til løpende behandling og gjennomføring av planene.

FFIs strategiske målbilde

FFIs styringsparametere skal gi informasjon om virksomhetsstyringen av FFI. Virksomhetsstyringen følger prinsippene for mål-, resultat- og risikostyring. Styringsparameterne er koblet til FFIs strategiske målbilde og skal bidra til at FFI når sine mål. Ved å vurdere resultatene for parameterne og vurdere dem opp mot målene kan denne informasjonen benyttes til å utvikle og forbedre virksomheten. Styringsparameterne er en del av FDs oppfølging av FFI og skal gi en balansert og helhetlig framstilling av den totale virksomheten.

På de neste sidene vurderes resultater og måloppnåelse for de overordnede strategiske målene.

Styringsparametere 2016

Relevans og nytteverdi av resultater fra forskningsprosjektene
Strategisk rådgivning til politisk og militær ledelse
Forskningsprosjekter om samfunnssikkerhet
Beredskapslaboratoriet for identifikasjon av kjemiske stridsmidler
Samarbeid og bidrag til industrien
Årsresultat
Andel indirekte kostnader
Overføring til neste år
God forskningsformidling i prosjektene
Tiltrekke god kompetanse til organisasjonen
Andel kvinner i organisasjonen
Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende