Styrets kommentarer til årsregnskapet 2016

FFI er organisert som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter, underlagt Forsvarsdepartementet (FD), og fører et selvstendig regnskap utenfor statsregnskapet. FFI har ved inngangen til 2016 endret regnskapsprinsipp og fører nå i henhold til SRS. Regnskapene for 2015 ogtidligere er ikke omarbeidet for å gi sammenligningsgrunnlag.

Driftsinntekter

FFIs totale driftsinntekter i 2016 beløper seg til 883 millioner kroner. Av dette er 27,6 prosent bevilgninger og 1,7 prosent tilskudd og overføringer. Periodisering av ikke benyttede bevilgninger, tilskudd og overføringer er redusert med 16,8 millioner kroner. 

Salgs- og leieinntekter består av transaksjonsbaserte inntekter fra forsvarssektoren og statlige og sivile oppdragsgivere i inn- og utland. Spesifikasjon finnes i note1. 

Omsetning til statlige og sivile i inn- og utland utgjør i 2016 seks prosent, noe som er en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra 2015.

Driftskostnader

Lønnskostnadene ved instituttet har økt som følge av generell lønnsvekst og på grunn av endringer i behandling av fleksitid og ubenyttede feriedager som følge av innføring av SRS. Fra og med 2016 skal bådefleksisaldo og ubenyttede feriedager vises som en forpliktelse for instituttet i balanseregnskapet, og dermed som en økt kostnad i resultatregnskapet. 

Driftskostnadene for 2016 er noe redusert i forhold til tidligere år. For aktivitet i prosjekt og oppdrag skyldes dette at anskaffelser av varige driftsmidler aktiveres og vises som en del av eiendelene i balansen. 

Driftskostnadene for støttevirksomheten er lavere en fjoråret, noe som skyldes effektivisering og noe forsinkelse i gjennomføring av aktiviteter. 

Ved inngangen til 2016 ble det etablert en ny inngående balanse som inkluderte større anskaffelser gjort i prosjekt og oppdrag i perioden 2006-2015. Anskaffelser i prosjekter og oppdrag i 2016 er håndtert i tråd med SRS 17. 

Det er i 2016 gjennomført 496,1 forskningsårsverk. Dette er en økning på om lag 10 årsverk fra 2015.

Resultat

FFI realiserer i 2016 et underskudd tilsvarende 9,0 millioner kroner, som reduserer virksomhetskapitalen tilsvarende. Dette samsvarer med prognoser gitt gjennom året.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for FFI. Årsregnskapet er ferdig revidert, og beretningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2017. 

Årsregnskapet gir et dekkende bilde og er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement.

Kjeller, 9. mars 2017