Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Resultatregnskap

(alle beløp i 1000 kr)

Driftsinntekter
,
Noter
2016
Inntekt fra bevilgninger
Driftsinntekter
243.915
Inntekt fra tilskudd og overføringer
Driftsinntekter
14.788
Salgs- og leieinntekter
Driftsinntekter
620.789
Andre driftsinntekter
Driftsinntekter
3.496
Sum driftsinntekter
Driftsinntekter
Th
882.988
Driftkostnader
.
This is some 
.
Varekostnader
.
This is some 
37.756
Lønnskostnader
Lønnskostnader
607.026
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
.
49.461
Andre driftskostnader
.
197.942
Sum driftkostnader
Driftsinntekter
Th
892.185
Driftresultat
Driftsinntekter
Th
-9.197
Finansinntekter og finansposter
.
This is some 
.
Finansinntekter
Lønnskostnader
607
Finanskostnader
Lønnskostnader
-385
Finansposter
Driftsinntekter
Th
222
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Årsresultat
Driftsinntekter
Th
-8.975
Avregninger og disponeringer
.
This is some 
.
Disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
Lønnskostnader
- 8.975
Sum avrundinger og disponeringer
.
This is some 
- 8.975
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
.
This is some 
0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
.
This is some 
0
EIENDELER
.
Noter
1.1.2016
31.12.2016
A. Anleggsmidler
Driftsinntekter
Th
882.988
.
I    Immaterielle eiendeler
Driftsinntekter
Th
.
.
Programvare og lignende rettigheter
Driftsinntekter
5.386
7.226
Sum immaterielle eiendeler
Driftsinntekter
Th
5.386
7.226
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
II   Varige driftsmidler
Driftsinntekter
Th
882.988
882.988
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
4
37.599
32.417
Maskiner og transportmidler
4
123.856
120.074
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende
4
25.836
24.521
Sum varige driftsmidler
4
4
187.291
177.012
.
.
.
.
.
III  Finansielle anleggsmidler
4
4
187.291
177.012
Investeringer i aksjer og andeler
8
3.740
3.740
Sum finansielle anleggsmidler
4
4
3.740
3.740
Sum anleggsmidler
4
4
196.417
187.978
.
.
.
.
.
B. Omløpsmidler
4
4
.
187.978
I    Beholdning av varer og driftsmateriell
4
4
.
.
Beholdning av varer og driftsmateriell
8
1.703
1.663
Sum beholdning av varer og driftsmateriell
4
4
1.703
1.663
.
.
.
.
.
II  Fordringer
4
4
.
1.663
Kundefordringer
10
21.037
16.523
Andre kortsiktige fordringer
11
22.081
11.572
Sum fordringer
4
4
43.118
28.095
.
.
.
.
.
III Bankinnskudd, kontanter og lignende
4
4
.
1.663
Bankinnskudd
12
447.145
465.405
Kontanter og lignende
12
32
19
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
4
4
447.177
465.424
.
.
.
.
.
Sum omløpsmidler
4
4
491.998
495.182
.
.
.
.
.
Sum eiendeler
4
4
688.415
683.160
STATENS KAPITAL OG GJELD
Th
Noter
1.1.2016
31.12.2016
C. Statens kapital
Driftsinntekter
Th
882.988
.
I   Virksomhetskapital
Driftsinntekter
Th
.
.
Virksomhetskapital 
7
147.141
138.166
Sum virksomhetskapital
Driftsinntekter
Th
147.141
138.166
.
.
.
.
.
II  Avregninger
Driftsinntekter
Th
882.988
882.988
III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
Driftsinntekter
Th
882.988
882.988
.
.
.
.
.
Sum statens kapital
Driftsinntekter
Th
147.141
138.166
.
.
.
.
.
D. Gjeld
Driftsinntekter
Th
882.988
.
I    Avsetning for langsiktige forpliktelser
Driftsinntekter
Th
882.988
.
Utsatt inntektsføring knyttet til anleggsmidler
4
95.142
87.808
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser
Driftsinntekter
Th
95.142
87.808
.
.
.
.
.
II Annen langsiktig gjeld
Driftsinntekter
Th
0
0
.
.
.
.
.
III Kortsiktig gjeld
Driftsinntekter
Th
446.132
457.186
Leverandørgjeld
8
r
50.255
41.877
Skyldig skattetrekk
8
r
20.934
22.753
Skyldige offentlige avgifter
8
r
29.137
27.394
Avsatte feriepenger
8
r
51.790
53.257
Ikke inntektsført bevilgning, tilskudd og overføringer
13
44.463
27.687
Mottatt forskuddsbetaling
13
195.931
208.335
Annen kortsiktig gjeld
14
53.622
75.883
Sum kortsiktig gjeld
Driftsinntekter
Th
446.132
457.186
.
.
.
.
.
Sum gjeld
Driftsinntekter
Th
541.274
544.994
.
.
.
.
.
Sum statens kapital og gjeld
Driftsinntekter
Th
688.415
683.160
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sum driftsinntekter
Driftsinntekter
Th
882.988
882.988