Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Kontantstrømoppstilling
etter den direkte metoden for nettobudsjetterte virksomheter

(alle beløp i 1000 kr)

Kontantstrømmer fra driftsaktiviteter
31.12.2016
Innbetalinger
234.930
innbetalinger av bevilgning
234.930
innbetalinger av tilskudd og overføringer
14.443
innbetalinger fra salg av varer og tjenester
617.204
andre innbetalinger
120.251
Sum innbetalinger
986.828
Utbetalinger
.
utbetalinger for kjøp av varer og tjenester
-216.688
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader
-601.809
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter
-13.144
andre utbetalinger
-97.015
Sum utbetalinger
-928.656
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter * (se avstemming)
58.172
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
14.374
innbetalinger ved salg av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
28
utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler
-39.901
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-39.873
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
14.374
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
0
Kontantstrømmer knyttet til overføringer
-
Netto kontantstrøm knyttet til overføringer
0
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter
-52
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
18.247
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse
447.177
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt
465.424
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Avstemming
.
disponering av periodens resultat (til virksomhetskapital)
-8.975
ordinære avskrivninger
49.461
endring i kundefordringer
4.959
endring i leverandørgjeld
-12.337
effekt av valutakursendringer
52
korrigering av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)
178
endring i andre tidsavgrensningsposter
24.834
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter*
58.172