Regnskapet er ikke tilgjengelig på liten skjerm.

Bevilgningsrapportering

Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev
Tall i hele kroner

Utgiftskapittel
Kapittelnavn
Post
Posttekst
Samlet tildeling for 2016
1716
Forsvarets forskningsinstitutt
51
Basisbevilgning [1]
187.631.000
1719
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
01
Drift av H. U. Sverdrup II
19.134.000
1719
Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
01
Drift av identifikasjons-laboratorium
7.665.000
1700
Forsvarsdepartementet
01
Forvaltningsoppdragsmidler
20.500.000
Sum utgiftsført
Sum utgiftsført
51
Basisbevilgning [1]
234.930.000

[1] Inkl. omgruppering i PET 25.

Beholdninger rapportert i likvidrapport
Noter
Regnskap
Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
12
441.583.855
Endringer i perioden
Note
18.355.174
Sum utgående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank
12
459.939.029

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet

Konto
Tekst
Note
2015
2016
Endring
6001/821701
Beholdning på konto 0677.50.00064 i Norges Bank
10
441.583.855
459.939.029
18.355.174
6001/ 821701
Aksjer i Kjeller Innovasjon AS
8
3.740.375
3.740.375
0