Styringsparameter

Drifte instituttet effektivt og forsvarlig

Styringsparametre 2016

Årsresultat

Årets resultat er et underskudd på 9,0 millioner kroner. Statusen vurderes som tilfredsstillende.

Andel indirekte kostnader

Andel indirekte kostnader er 30,1 prosent. FFI har effektivisert driften de senere årene og har fortsatt dette arbeidet i 2016. Statusen vurderes som tilfredsstillende.

Overføringer til neste år

Overføringer i prosent av omsetning er 26,7 prosent. Andel overføringer er innenfor målkravet. Statusen vurderes som tilfredsstillende.

Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

FFI skal utvikles med et langsiktig perspektiv som sikrer at økonomiske ressurser, oppgaver og ambisjonsnivå er i samsvar med hverandre. De kapasiteter som det investeres i, skal kunne driftes over tid på et fastlagt virksomhetsnivå. Høy kvalitet på planer og grunnlagsdokumenter skal sikre evne til kostnadseffektiv og rasjonell drift.

FFI har som mål å gå i økonomisk balanse, og det er et mål at resultatet skal ligge i intervallet mellom underskudd og overskudd på 20 millioner kroner. Instituttet har i 2016 en omsetning på 883 millioner kroner. Driftsutgiftene er på 892,2 millioner kroner, og finansinntekter er 0,2 millioner kroner. Dette gir et underskudd på 9 millioner kroner. Det er utført 496,1 forskningsårsverk i 2016, mot 486,2 forskningsårsverk i 2015.

Prosjektene ved FFI faktureres i hovedsak i henhold til avtalte betalingsplaner. Forsinkelser hos FFI eller oppdragsgivere vil medføre periodiseringer. Årsaken til forsinkelser kan være manglende interne ressurser hos FFI, men også forsinkelser i prosessene rundt aktivitetene som FFI skal støtte. Selv om det ikke er ønskelig med for høye periodiseringer, er det vesentlig at disse er i en størrelsesorden som sikrer forutsigbarhet. Periodisering av inntekter til 2017 som følge av mindreforbruk i 2016 ligger på 26,7 prosent av samlet omsetning. Dette anses som tilfredsstillende i forhold til et gitt måltall på 25 prosent.

Indirekte kostnader ved FFI er lønns- og driftskostnader til støttevirksomheten, avskrivninger av fellesinvestering samt drift av laboratorier og Prototypverkstedet. Andelen indirekte kostnader i prosent av omsetning har i de senere år blitt sett som et måltall for effektiviteten i FFIs driftsorganisasjon. For 2016 lå den prosentvise andelen for indirekte kostnader sett i forhold til omsetning på 30,1 prosent, mot 30,6 prosent i 2015. Utviklingen anses som positiv.

FFI har som en kontinuerlig målsetning å effektivisere støttefunksjonen. Dette skal gi gode leveranser, samtidig som instituttet skal holde kostnadene på et relativt lavt nivå. I 2015 ble det gjennomført et strategisk tema med anbefalinger. I 2016 har det blitt arbeidet videre med noen av disse anbefalingene. Blant annet ble det gjennomført et seminar med temaet «Kontinuerlig forbedring og effektivisering» for medarbeidere i støttefunksjon. Flere prosesser har blitt vurdert og endret for å gi bedre resultater og redusere ressursbruk. Dette arbeidet vil fortsette i 2017.