Muligheter og Utfordringer

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren gir retning for FFIs virksomhet framover. Instituttets forskningsplan 2017–2020 tar utgangspunkt i langtidsplanen og er utarbeidet i nært samarbeid med de viktigste oppdragsgiverne i og utenfor sektoren. I langtidsplanen heter det at blant annet at “Forsvaret skal utvikle seg videre mot et høyteknologisk forsvar”. Sentrale FoU-områder vil være sensor-, informasjons- og nettverksteknologi, missilteknologi, autonome og ubemannede systemer og forsvar mot den samme teknologien. Også innenfor området romteknologi foregår det en rivende utvikling der instituttet ser muligheter til å bidra.

I november 2016 ble det undertegnet en samhandlingsavtale mellom FFI og den nyopprettede etaten Forsvarsmateriell. Hovedformålet er å sikre et målrettet samarbeid slik at de to etatene kan operasjonalisere sentrale forskningsresultater og videreutvikle forsvarssektorens samlede teknologikompetanse.

Instituttet vil fortsette satsingen på samfunnssikkerhet og ser store muligheter i å videreutvikle det strategiske samarbeidet med etater med beredskapsansvar, både innenfor og utenfor justissektoren. FFI satser videre på å øke deltakelsen i Norges forskningsråds forskningsprogrammer og å delta i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020.

FFI og norsk forsvarsindustri forbereder seg til å delta i et eventuelt forsvarsforskningsprogram i EUs neste rammeprogram (2021–2027). FFI skal på vegne av FD koordinere og ivareta norske interesser i EUs Preparatory Action-program som er en sannsynlig forløper.

Samlet vurdering

Styret konstaterer at FFIs ledere og medarbeidere har bidratt til at årets oppnådde resultater i hovedsak er meget tilfredsstillende. Samlet sett anser styret at ressursutnyttelsen er god og at virksomheten er innrettet i samsvar med instituttets mål og planer. Tilgangen på oppdrag tilsier at aktivitetsnivået opprettholdes. FFI har ved utgangen av 2016 arbeidsforutsetninger, et omfang, en teknologisk bredde og en kvalitet som gjør instituttet godt i stand til å nå de pålagte mål.

Kjeller, 9. mars 2017