muligheter

utfordringer

Forskningsårsverk
 per FoU-område 

Maritime systemer

Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2016
1 - Sikkerhetspolitikk
2 - Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
3 - Konseptutvikling og operasjoner
4 - Samfunnssikkerhet og beredskap
5 - Mennesket, læring, kultur og helse
6 - Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
7 - Etterretning, overvåking og oppklaring
8 - Kampsystemer
9 - Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk krigføring
10 - Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
-
-
4,7
0,9
-
9,3
19,9
28,1
29,9
1,3
94,1

Avdelingen har som hovedoppgave å bidra til utvikling av Forsvarets maritime styrker.

Ubåtene

Forskning og utvikling for nye ubåter har en sentral plass i FFIs forskningsplan. Avdelingen har bidratt aktivt i prosessene i definisjonsfasen for anskaffelsen. Teknologikvalifisering av Li-ionbatterier med vekt på sikkerhetstesting av battericeller har vært en viktig forskningsaktivitet.

Korvettene

Avdelingen fortsetter å støtte Sjøforsvaret i god utnyttelse av våpensystemene på korvettene. Det utvikles flere produkter som er helt sentrale for at besetningene effektivt skal kunne utnytte det fulle potensialet i det svært avanserte kampsystemet.

Fregattene

Avdelingen støtter Marinen i arbeidet med å heve nivået for fregattens krigføringsområder. Sentralt i dette arbeidet er kombinasjonen av simuleringsstudier og analyser av øvelsesaktivitet. Resultatene fra arbeidet implementeres både om bord på fartøyene og i undervisningen, der forskere ved avdelingen også bidrar.

Analysestøtte

Under FLOTEX 2016 var vi for første gang med og ga analysestøtte underveis i øvelsen. Detaljerte analyser av operasjonene i den første uken ga de operative verdifulle tilbakemeldinger, som de kunne benytte videre i den siste fasen av øvelsen.

Maritim overvåking

Å utnytte, knytte sammen og kommunisere informasjon fra ulike kilder og sensorer har vært et sentralt mål for forskningen innenfor maritim overvåkning. I 2016 har vi demonstrert hvordan sammenstilling, tolkning og tilrettelegging av informasjon om skipstrafikk gir Forsvaret økt evne til å oppdage og følge opp mistenkelig aktivitet.

Jakt på miner

Avdelingen støtter Minevåpenet med å videreutvikle målsveipeevne mot sjøminer og i serieanskaffelsen av undervannsfarkosten Hugin, som brukes i minejaktoperasjoner. Vi har vært med i konseptfasen for framtidig evne til maritim minerydding. Forskere ved avdelingen er i gang med teknologiutviklingen som gjør at minerydding basert på ubemannede farkoster er et reelt alternativ i et framtidig konsept for minemottiltak. Avdelingen har satset på bruk av ubemannede overflatefarkoster, og vi har anskaffet en 34 fots farkost som i første omgang blir brukt til å verifisere ulike minemottiltakskonsepter med tilhørende krav til blant annet autonomi og navigasjon.

Marin robotikk

FFI har et langvarig forsknings- og utviklingsprogram innenfor marin robotikk og ubemannede autonome undervannsfarkoster. Programmet inkluderer navigasjon, kontrollautonomi, sceneanalyse og signalbehandling for sensorer som optisk undervannskamera og syntetisk apertur-sonar. Avdelingen samarbeider med norsk industri om videreutvikling av disse teknologiene. I tillegg blir kompetansen benyttet på flere områder og for andre typer ubemannede systemer.

Sensorsystemer under vann

Undervannsovervåkning i kystnære farvann har blitt testet ut ved hjelp av sensorer på havbunnen og undervannsfarkosten Hugin med tauet antenne. Sensorsystemene kan rapportere undervanns- og overflatetrafikk via undervanns- og satellittkommunikasjon til et felles operasjonssenter. Det har også blitt satt i gang målinger og metodeutvikling for best mulig utnyttelse av undervannssensorer i arktiske farvann.

Havmiljøkartlegging

Avdelingen arbeider med å kartlegge og forstå hvordan egenskaper i undervannsmiljøet påvirker sonarforhold og undervannsoperasjoner. Forskningen gir geografiske produkter til brukerne i Forsvaret. I forkant av Nato-øvelsen Cold Respons 2016 kartla vi deler av havområdet utenfor Trøndelag og laget geografiske produkter som ble benyttet under øvelsen.