Styringsparameter

Drive målrettet forskningsformidling

Styringsparametre 2016

Akademisk bidrag; fagfellevurderte artikler og FFI-publikasjoner

Måltallet for 2016 er nådd med god margin. Statusen vurderes som tilfredsstillende.

God forskningsformidling i prosjektene

38 av 39 avsluttede prosjekt med tilbakemelding om brukertilfredshet, har gjennomsnittscore over måltallet. Statusen vurderes som tilfredsstillende.

Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

FFI skal tilpasse forskningsformidlingen til målgruppenes behov og forutsetninger. FFIs forskere skal ha evnen til å formidle forskningen enkelt og sette eget arbeid inn i en større sammenheng. FFIs forskere skal publisere forskningen både nasjonalt og internasjonalt, og instituttet skal legge til rette for at forskerne skal bli gode formidlere. To av FFIs kommunikasjonsmål er å synliggjøre virksomheten og å bygge opp forskningsforståelse hos Forsvaret, politikere og embetsverk.

Vurderingen av måloppnåelse er basert på antall publiserte fagfellevurderte artikler og FFI-publikasjoner, og på resultat av brukertilfredsindikatoren for god forskningsformidling. FFIs publisering har økt i 2016. Publiseringskravet er mer enn 68 fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrifter og mer enn 360 FFI-publikasjoner.  

Grad av måloppnåelse vurderes også ut fra resultatene fra brukertilfredshetsmålingene for god forskningsformidling. Målscore skal være 4 eller høyere på en skala på 1–6. For avsluttede prosjekter i 2016 er gjennomsnittlig resultat 5,2 (høyest 6,0 og lavest 3,3). Kun ett prosjekt hadde score under måltallet 4.

I 2014 ble det etablert et kompetanseområde for forskningsformidling. Kompetanseområdet skal samle instituttets medarbeidere på tvers av instituttet. Det er et viktig virkemiddel for å styrke instituttets samlede kompetanse, så vel som den enkelte medarbeiders evne, til god forskningsformidling og -kommunikasjon. Kompetanseområdet omfatter tre underområder: publisering (rettet mot offentligheten, brukere og akademia), presentasjonsteknikk (muntlig, visuelt og elektronisk) og strategisk kommunikasjon. I 2016 er det gjennomført to interne kurs i vitenskapelig artikkelskriving og ett rapportskrivekurs. Alle ledere er tildelt en dedikert kommunikasjonsrådgiver og alle prosjekter har utarbeidet kommunikasjons- og formidlingsplaner. Det gjennomføres prøveforedrag med både forskningsfaglige og kommunikasjonsfaglige tilbakemeldinger. Antall foredrag totalt er meget høyt.

I 2016 ble det arrangert sju FFI-forum og tre FFI-seminar, som er FFIs åpne forskningsfaglige debattforum rettet mot offentligheten. Det arrangeres også lukkede seminarer som retter seg spesielt mot forsvarssektoren, der forskningsresultatene formidles direkte til brukerne. Satsingen på samfunnssikkerhet tilsier også at instituttet må nå flere sivile aktører og beslutningstakere, og nye kanaler og metoder er tatt i bruk. I 2015 tok FFI i bruk podkast på grunn av stor pågang til FFIs debattforum. Dette har instituttet utvidet til videokast i 2016. Alle FFIs ugraderte rapporter produsert etter 2000 er gjort tilgjengelig via FFIs nettsider og blir hyppigere sitert i mediene og delt i sosiale medier. FFI bruker også video for å nå ut med målrettet forskningsformidling og profilering spesielt rettet mot studenter.

Medieoppslag

I FFIs mediepolitikk heter det blant annet at instituttet skal ha en aktiv mediekontakt og at forskerne skal delta i samfunnsdebatten innenfor områder der instituttet har kompetanse. FFI har som mål å synliggjøre kompetansen ved minst femti månedlige referanser i sentrale nasjonale og internasjonale nyhetsmedier og relevante forskningstidsskrifter. 

Sosiale medier

FFI har etablert profiler på Facebook (FB) og Instagram, og ved utgangen av 2016 hadde FFI henholdsvis 3556 og 650 følgere. Kommunikasjonssjefens twitterkonto har 2540 følgere. Vi ser en markant økning av FB-innlegg, fra 178 i 2015 til 570 i 2016. Dette har sammenheng med at denne kanalen er brukt til rekrutteringskampanjer og korte videosnutter.

Nettrafikk på ffi.no

Et av kommunikasjonsmålene for FFI er at FFIs nettsider i gjennomsnitt bør ha minst 5000 besøkende månedlig. Nettsidene er FFIs hovedkanal ut mot omverden. I 2016 har ffi.no hatt 121 326 besøk (110 782 i 2015) av 69 590 brukere (62 129 i 2015). Dette representerer i gjennomsnitt 5 799 brukere per måned. I 2015 var det i snitt 5 177 brukere per måned.

FFIs nettsider utvikles kontinuerlig. Blant annet er rekrutteringssidene forbedret, også samspillet mellom ffi.no og FB-profilen. Det er satset mer på å produsere gode, kortere videofilmer, og flere forskningssaker er produsert og lagt ut. I 2016 etablerte FFI et vitenarkiv knyttet til nettsidene der alle FFI-forskernes publiseringer fortløpende blir lastet ned og synliggjort. I 2013 ble FFI medlem av portalen forskning.no, noe som bidrar til større synlighet inn mot akademia og forskningsstoffet i de tradisjonelle mediene. En medlemssak skrevet av FFI ble kåret til beste forskningsartikkel på forskning.no i 2016. FFI har også etablert seg med egne sider på Forsvarets intranett (FISBasis) og har ansvaret for publisering av forskningsstoff fra forsvarssektoren på FoU-fagsidene. Her gjenstår det en del arbeid med å fylle innhold. FFI deltar også med stoff til nettportalen BarentsWatch.