Styringsparameter

Bidra til nasjonal industriell utvikling gjennom forskningsbasert kunnskap

Styringsparametre 2016

Samarbeid og bidrag til industrien

Samarbeidet med industrien er bredt og omfattende og bidrar til betydelig kompetanseoverføring og verdiskaping til industrien. FFIs strategi for håndtering av immaterielle verdier og rettigheter, som ble vedtatt i 2014, ble utvidet i 2016 til også å dekke innovasjon og industriell nyskaping. Dette er fulgt opp med interne retningslinjer og rutiner. Statusen vurderes som tilfredsstillende.

Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

I henhold til FFIs vedtekter og strategiske målbilde skal FFI bidra til industriell og teknologisk utvikling i Norge når dette er forenlig med instituttets øvrige formål. Dette inkluderer blant annet å bidra til utvikling av materiell for Forsvaret og andre oppgaver for sivile myndigheter, industri og næringsliv på områder av felles interesse.

Dette skjer primært ved at FFI overfører ideer, løsninger, prototyper og kompetanse (immaterielle verdier) til industrien eller bidrar til å videreutvikle industriens egne ideer. Slike samarbeidsrelasjoner reguleres i hvert tilfelle av formelle avtaler og varer normalt over flere år. I 2016 rapporterte ca. 33 av instituttets prosjekter at de hadde slikt samarbeid med en eller flere bedrifter. I tillegg er det ytterligere ca. 15 slike samarbeidsaktiviteter som er organisert som oppdrag. Ca. 30 ulike bedrifter er involvert i slike samarbeidsaktiviteter, flere med mer enn én aktivitet.

De fleste, men ikke alle, av disse samarbeidene er rettet mot militære anvendelser og materiell. FFIs bidrag gir betydelig verdiskaping i norsk industri, samtidig som det kommer Forsvaret til gode. Suksessen kan i stor grad tilskrives trekantsamarbeidet mellom FFI (FoU), brukere (Forsvaret) og industri.

FFI har de senere år etablert en strategi for forvaltning og utnyttelse av immaterielle verdier og utformet en strategi som også tar for seg innovasjon og nyskapning. De to strategiene ble i 2016 integrert i én strategi: Strategi for innovasjon, forvaltning/utnyttelse av immaterielle verdier og industriell nyskaping («IP-strategi»). I tillegg er det utarbeidet nødvendige rutiner og retningslinjer.

Med “Nasjonal forsvarsindustriell strategi” (Meld. St. 9 (2015–2016)) ønsket FD å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom sektoren og forsvarsindustrien i Norge. Som et særskilt tiltak opprettet FD en høynivågruppe for strategisk dialog og samarbeid. AD FFI er medlem i denne gruppen.

FFI bistår FD med støtte til blant annet næringsstrategiske virkemidler, nasjonale strategier for materiellanskaffelser og internasjonale materiellsamarbeid inkludert gjenkjøp. FFI har bidratt til implementeringsskrivet for “Nasjonal forsvarsindustriell strategi” og i industriplan for ubåt og kampfly. I tillegg har FFI produsert statistikk over forsvarsindustrien i Norge og materiellanskaffelser i utvalgte land.

European Defence Agency (EDA) er en viktig arena for å fremme norsk industris involvering i europeisk forsvarsforskning. Norge har i en årrekke deltatt i EDA samarbeidet. FFI har ansvaret for området Research & Technology og forvalter den norske andelen av samarbeidsprosjektene. Høsten 2016 inngikk også FFI, på vegne av Norge, avtale om fast støtte av en ekspert til EDA som leder arbeidet i ett av de i alt 12 teknologiområdene i EDA R&T.

I tillegg til det faglige samarbeidet har FFI årlig en rekke møter på ledelsesnivå som er relevant for dette målet. Dette er kontaktmøter med de viktigste forsvarsbedriftene, med Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi) og FD (Materielldirektøren). FFI er dessuten representert på ledernivå i de regulære møteplassene mellom FD og forsvarsindustrien.