Styringsparameter

Bidra til økt samfunnssikkerhet gjennom forskningsbasert kunnskap

Styringsparametre 2016

Forskningsprosjekter om samfunnssikkerhet

Ambisjonene om antall årsverk finansiert av sivile oppdragsgivere er ennå ikke nådd. Statusen vurderes som ikke tilfredsstillende

Beredskapslaboratoriet for identifikasjon av
kjemiske stridsmidler 

Instituttet oppnådde karakteren A i “Official OPCW Proficiency tests” høsten 2016. Beredskapslaboratoriet har bistått oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren i fem tilfeller i 2016, med godt resultat. Status vurderes som tilfredsstillende

Tilfredsstillende
Lite tilfredsstillende
Ikke tilfredsstillende

FFIs satsing på samfunnssikkerhet har som mål at instituttet skal ha en formell rolle innen nasjonal samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennom forskning og kunnskapsutvikling skal instituttet være en sentral bidragsyter i hele krisespekteret. Selv om FFI har til formål å drive FoU for forsvarssektorens behov, er store deler av forskningen relevant for samfunnet for øvrig. FFIs kunnskap gjøres tilgjengelig for andre deler av samfunnet ved samarbeid med justis- og beredskapssektoren og andre relevante sektorer i sivilsamfunnet. FFI bidrar med forskningsbasert kunnskap for å fremme råd, anbefalinger og tiltak i hele samfunnssikkerhetsskjeden. FFIs arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap er spesielt omtalt både i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og den nye samfunnssikkerhetsmeldingen «Risiko i et trygt samfunn» (Meld. St. 10 (2016–2017)).

Langtidsplanen «Kampkraft og bærekraft» (Prop. 151 S (2015–2016)) slår fast at regjeringen vil tilpasse totalforsvaret slik at samfunnets samlede ressurser kan utnyttes best mulig. En av Forsvarets ni oppgaver er å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet. FFI arbeider tett sammen med både sivile myndigheter og forsvarssektoren. Hensikten er å utvikle metoder for å forstå risiko og sårbarhet og å utnytte tverrsektorielle kriseøvelser. Som en del av det pågående åttende prosjektet i serien Beskyttelse av samfunnet (BAS) har FFI ferdigstilt oppdraget «Sivil støtte til Forsvaret i sikkerhetspolitisk krise og krig» som har fått mye oppmerksomhet. FFI har her sett nærmere på Forsvarets behov for støtte fra sivil sektor innenfor områdene transporttjenester, elektronisk kommunikasjon, drivstofftilgang, kraftforsyninger og sanitetstjenester.

I 2016 har FFI videreutviklet arbeidet innenfor samfunnssikkerhet. Spesielt nevnes justis- og beredskapssektoren. Det har vært kontaktmøter med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Samarbeidet med samferdselssektoren, klima- og miljøsektoren og finans- og utenrikssektoren er også videreutviklet. Eksempler på FFIs arbeid for sivile sektorer inkluderer blant annet trussel-, risiko- og sårbarhetsvurderinger tilknyttet tilsiktede eller uønskede handlinger, vurdering av sivile beskyttelsestiltak, analyse av kritisk infrastruktur, utarbeidelse av scenarioer i beredskapssammenheng, terrorisme og sabotasje, søk etter eksplosiver, bruk av farlige kjemikalier med alvorlige konsekvenser, opprydding og miljøvurderinger av dumpet ammunisjon og krigsetterlatenskaper, utfordringer for redningshelikoptre, i tillegg til rådgivning.

FFIs arbeid innen terrorisme fortsetter med økt oppmerksomhet. Boken “Islamist Terrorism in Europe – A History” av FFI-forsker Petter Nesser, som utkom i 2015, har fortsatt å få omfattende oppmerksomhet også internasjonalt. FFI har økt kunnskapen om petroleumssektoren gjennom oppdrag for Sikkerhetsutvalget i forbindelse med NOU 2016:19 «Samhandling for sikkerhet», som danner grunnlag for nye FoU-aktiviteter og oppdrag.

“Nasjonal CBRNE-strategi” ble publisert i oktober 2016. I det sivile samfunn har justis- og beredskapssektoren ansvaret for C/E, mens helsesektoren har ansvar for BRN. Strategien slår fast at «Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sin funksjon som mottakende laboratorium for prøver der det er en potensiell kombinasjon av ukjent kjemisk, biologisk- og radiologisk agens og eksplosiver i samme prøve (CBRE-prøver) formaliseres og finansieres av oppdragsgiver.» FFI mottok i 2016 flere prøver for analyse fra sivil sektor, både miljø- og biomedisinske prøver. Prøvene har hovedsakelig vært mistenkelige pakker, prøver med ukjente stoffer, og prøver knyttet til miljøforurensning og forgiftning.

I 2016 har FFI fortsatt å søke deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter, spesielt innenfor EUs Horisont 2020. Det store demonstrasjonsprosjektet i EUs 7. rammeprogram EDEN (End-user driven Demo for cbrNE) ble avsluttet i desember 2016, der FFI var en av hovedpartnerne. FFI er nå en aktiv partner i det treårige EU-prosjektet DAIMON som startet i 2016. Formålet er å øke kunnskap om og evaluere risiko tilknyttet dumpet ammunisjon til havs.

FFI deltar i Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) som ble opprettet 1. februar 2016 ved Universitetet i Oslo. FFI er også partner i Forskningsrådets treårige innovasjonsprosjekt “Plasma technology for air pollution prevention and control”, som skal utvikle høytetthets, ikke-termisk plasmateknologi for rensing av luftforurensninger fra industri.

Det er tydelig at satsingen på samfunnssikkerhet har ført til at FFIs kunnskap er blitt mer synlig blant sivile aktører, både offentlig og private. Dette er oppnådd gjennom gode leveranser, synlighet og aktiv deltakelse i fora og prosjekter som ofte krever en bred tilnærming eller av kompleks karakter. Det har vært flere henvendelser fra sivile aktører i 2016, og det er etablert nye samarbeidsavtaler med sivile aktører i løpet av det siste året.

I 2016 gjennomførte FFI 51 forskningsårsverk definert under FoU-området Samfunnssikkerhet og beredskap. Dette er en økning på 1,6 årsverk fra 2015. Forskningsårsverk som er finansiert av oppdragsgivere utenfor forsvarssektoren er økt til 13,5. Ambisjonene på dette området er ennå ikke oppnådd.