Styrets hovedprioriteringer

I 2016 prioriterte styret arbeid med å sikre rett fagkompetanse ved instituttet. Samtidig skal instituttets fagkompetanse i størst mulig grad tilpasses forsvarssektorens framtidige FoU-behov. Andre viktige oppgaver er evaluering og kvalitetssikring av forskningen og å bidra til en mer moderne kompetanseorganisasjon ved å gjennomføre sektorfelles og etatsvise tiltak. FFIs rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse har også blitt tillagt stor vekt i 2016

Kompetanse

Kompetansetiltak har hatt stor oppmerksomhet også i 2016. Det har vært arbeidet for å gjøre FFI mer synlig for gode kandidater. Ny rekrutteringspolitikk er under utarbeiding, og alle sider ved instituttets rekruttering gjennomgås med sikte på ytterligere forbedringer. I 2016 har det vært en betydelig satsing på å utvikle lederne ved FFI.

Evaluering og kvalitetssikring

For å sikre jevnlig og systematisk vurdering av instituttets forskning gjennomføres det årlig en større evaluering av minst ett fagmiljø. I 2016 var det FFIs fagmiljø innen hele IKT-området som ble evaluert. En internasjonalt sammensatt komité har gjennomført evalueringen, og resultatet ble lagt fram for styret i desember 2016. Komiteen konkluderer med at fagmiljøet leverer relevant og nyttig forskning av høy kvalitet til Forsvaret og Nato. Forskerne holder et høyt faglig nivå og har gode relasjoner til Forsvaret, industri og internasjonale FoU-miljøer. Enkelte laboratoriefasiliteter blir karakterisert som utmerket. Evalueringen peker på utfordringer knyttet til kompetanseutvikling og rekruttering, tilgjengeliggjøring av forskningsresultatene og at det innenfor enkelte områder kun er én dominerende industripartner. Det ble uttrykt bekymring for at tilgangen på basismidler er lav. Dette er et spørsmål som også er tatt opp ved tidligere evalueringer, og styret deler denne bekymringen. Begrenset tilgang på basismidler kan gi sårbarhet på lang sikt. Styret er i stort fornøyd med resultatet fra evalueringen. Tiltak vil bli utarbeidet og styret vil følge opp videre.

I 2016 er det utgitt totalt 479 FFI-publikasjoner, som er 76 flere enn i 2015 og godt over målet på 360. Den største økningen er i den nye kategorien Eksternnotater. Den eksterne publiseringen har også økt sammenliknet med året før. 86 publiseringer i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter vurderes som meget tilfredsstillende.

FFIs rådgiverrolle

FFIs rolle som rådgiver for forsvarssektorens politiske og militære ledelse er nedfelt i FFIs vedtekter. FFI har i 2016 hatt møter med relevante beslutningstakere og deltatt i flere sentrale prosesser i Forsvarets integrerte strategiske ledelse. FFI har god kontakt med den politiske og militære ledelsen, og FFIs råd er etterspurt.

Etter styrets syn er den strategiske rådgivingen, som er basert på instituttets samlede kompetanse, viktig for Forsvarets planlegging og for realiseringen av disse planene. I 2016 er det spesielt instituttets arbeid knyttet til ny langtidsplan for forsvarssektoren som har stått sentralt. Styret merker seg at instituttet har fått gjennomslag for viktigheten av balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi, og at det må legges realistiske økonomiske forutsetninger til grunn for planen. Instituttets økonomer har hatt ansvar for kostnadsberegning av den nye forsvarsstrukturen, og for første gang er inndekningen av den forsvarsspesifikke kostnadsveksten reflektert fullt ut i de økonomiske rammene.

I august døpte forsvarsministeren FFIs nyutviklede ubemannede båt, Odin, ved kaia i Horten. Stortingets Utenriks- og forsvarskomité besøkte FFI i mai, i forkant av for regjeringens framleggelse av langtidsplanen, for å høre instituttets syn på Forsvarets viktigste utfordringer i årene som kommer. Også forsvarssjefen besøkte instituttet i april 2016. Tema for besøket var overordnede trender innen teknologiutviklingen og nye muligheter innen informasjonsteknologi for framtidens forsvar.

Internrevisjon

FFIs internrevisjon (FFI IR) rapporterer til styret og har i sin årsrapport for 2016 gitt en overordnet uttalelse om modenheten på instituttets styring og kontroll. Rapporten konkluderer med at modenheten på mange deler av FFIs prosesser for styring og kontroll er god. FFI IR anbefaler at instituttet utarbeider en plan for å bringe modenheten opp på det nivået styret og administrasjonen finner riktig. I 2016 har FFI IR også gjennomført to bekreftelsesoppdrag innenfor HR og Eiendom, bygg og anlegg (EBA). Med utgangspunkt i disse oppdragene har FFI satt i gang relevante tiltak.