Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det totale sykefraværet i 2016 var 3,2 prosent, som fortsatt er lavt og 0,2 prosentpoeng under målet i Handlingsplan for inkluderende arbeidsliv. I 2016 er det registrert tre uønskede hendelser med personskade.

Instituttet legger vekt på å ha kontroll med risiko og iverksette forebyggende tiltak for å få et best mulig arbeidsmiljø. For å sikre gode og hensiktsmessige tiltak er kompetansen til ledere styrket gjennom kurs i systematisk HMS-arbeid. Det er blant annet gjennomført en helhetlig vurdering av risiko knyttet til brennbare og eksplosjonsfarlige stoffer, og det er gitt opplæring i praktiske øvelser for å hindre muskel- og skjelettplager. I tillegg er det gjennomført et seminar om sammenhengen mellom helse, rus- og avhengighetsproblematikk og sikkerhet. Beslutningsgrunnlaget for å iverksette riktige tiltak er styrket gjennom innføring av et nytt elektronisk avviksbehandlingsverktøy (Gaia). Mot slutten av året ble det registrert at terskelen er blitt lavere for å melde inn hendelser og avvik.