muligheter

utfordringer

Forskningsårsverk
 per FoU-område 

Cybersystemer og Elektronisk krigføring

Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2016
1 - Sikkerhetspolitikk
2 - Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
3 - Konseptutvikling og operasjoner
4 - Samfunnssikkerhet og beredskap
5 - Mennesket, læring, kultur og helse
6 - Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
7 - Etterretning, overvåking og oppklaring
8 - Kampsystemer
9 - Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk krigføring
10 - Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
.
-
1,3
7,9
0,2
-
56,4
4,3
0,1
23,6
-
93,7

Avdelingens arbeid er rettet mot fellesnivået i Forsvaret. Forsvaret har ambisjoner om å øke operativ evne kontinuerlig. Dette krever at ressursene blir koordinert på tvers av organisasjonen, med sivilsamfunnet og våre allierte slik at de samlede ressurser blir utnyttet på best mulig måte. Avdelingen har i 2016 hatt forskningsprogrammer og oppdrag innenfor en rekke områder som kan gjøre samhandlingen og koordineringen bedre.

Cybersystemer

I den nye langtidsplanen for forsvarssektoren er det varslet økt satsing på IKT. Som et ledd i dette har avdelingen i 2016 støttet Forsvarsdepartementet (FD) i arbeidet med å lage en investeringsplan for IKT-området. I tillegg har avdelingen ledet FDs arbeid med å utarbeide en ny IKT-policy for forsvarssektoren. Innen materiellinvesteringer har FFI også bistått FD med risikoreduksjon i forbindelse med en rekke anskaffelsesprosjekter. Avdelingen har blant annet vært sentral i å utarbeide underlagsdokumentasjon for beslutninger. Forsvarets systemer må kunne benyttes for å samhandle med våre allierte, og avdelingen har støttet Cyberforsvaret i deres aktiviteter for å tilpasse det norske Forsvaret til Natos Federated Mission Networking (FMN). FMN skal definere informasjonsnettverk og prosesser for framtidige flernasjonale operasjoner, både i og utenfor Nato.

På Natos toppmøte i Warszawa ble cyberdomenet anerkjent som det femte operative krigføringsdomenet. Militære operasjoner blir stadig mer avhengige av cyberdomenet. Det er derfor viktig at militære sjefer er i stand til å inkludere og lede cyberoperasjoner for å forsvare eget cyberdomene mot angrep og andre uønskede hendelser. Nato har slått fast at cyberoperasjoner skal integreres i den øvrige fellesoperative planleggingen. Derfor utvikler forsvarsalliansen sin første allierte doktrine for cyberoperasjoner på fellesoperativt nivå. Et stort antall Nato-land, inkludert USA og Storbritannia, deltar i dette arbeidet. FFI leder Norges innsats.

Elektronisk krigføring

Under øvelsen Trial NEMO 2016 på Andøya i juni støttet avdelingen Sjøforsvaret med landbaserte ressurser for trening av Anti-Shipping Missile Defence, jammetrening og navigasjonskrigføring.

FFI har også utviklet prototyper av en navigasjonsradardetektor (NRD) og gjort eksperimenter for å støtte design og risikovurdering. Resultatene er svært positive, og det er anbefalt utprøving på NORSAT-3 som en pilotdemonstrasjon. NORSAT- 3 er en AIS-satellitt med planlagt oppskyting i 2019. Sammenstilling av skipenes posisjonsinformasjon fra AIS og NRD vil gi et mer komplett og riktig sjøbilde. I tillegg vil det kunne utpeke skip med feilaktig AIS-informasjon, det være seg tilsiktet eller ikke tilsiktet. Bruk av NRD på en satellitt er en kost-effektiv løsning for maritim overvåkning av mange skip på kort tid.

Modellering og simulering for trening og øving

I 2016 startet avdelingen forskningsaktiviteter innenfor modellering og simulering på områder som kan få stor betydning for å effektivisere treningen i Forsvaret. Dette arbeidet omfatter blant annet analyse av trening i Hæren. For å komme fram til tids- og kostnadseffektive konsepter blir simulatorbasert trening og virkelig trening kombinert på en optimal måte. Det er brukt maskinlæring for å etablere modeller av oppførsel for simulering av militære avdelinger, og de foreløpige resultatene er svært lovende. Bruk av maskinlæring har potensial til å opprette modellene raskere og resultere i modeller som gir en mer realistisk oppførsel.