Org.kart

FFI

FoU-områdene 

Avdelingene

FoU-områdene i forsvarsektoren
1 - Sikkerhetspolitikk
2 - Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
3 - Konseptutvikling og operasjoner
4 - Samfunnssikkerhet og beredskap
5 - Mennesket, læring, kultur og helse
6 - Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
7 - Etterretning, overvåking og oppklaring
8 - Kampsystemer
9 - Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk krigføring
10 - Våpensystemer, virkninger og beskyttelse

FFI har seks forskningsavdelinger og forskningen er prosjektorganisert og oppdragsfinansiert. For hvert prosjekt er det utarbeidet en prosjektavtale og spesifisert budsjett, mål og milepæler for arbeidet i prosjektet, og hvordan framdrift og måloppnåelse evalueres. Hvert enkelt prosjekt har et prosjektråd der oppdragsgivere og interessenter deltar.Prosjektrådet har møter to ganger i året der måloppnåelse følges opp. Det enkelte prosjekt opprettes og avrapporteres i Forsvarets forskningsforum. Også eventuelle endringsmeldinger behandles der.

Samlet sett må rekrutteringssituasjonen for instituttet anses som god, selv om instituttet merker konkurransen om de beste innenfor noen fagområder. Utvikling av rekrutteringsprosessen er fortsatt et høyt prioritert område for FFI.