muligheter

utfordringer

Forskningsårsverk
 per FoU-område 

Beskyttelse og samfunnssikkerhet

Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2016
1 - Sikkerhetspolitikk
2 - Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
3 - Konseptutvikling og operasjoner
4 - Samfunnssikkerhet og beredskap
5 - Mennesket, læring, kultur og helse
6 - Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
7 - Etterretning, overvåking og oppklaring
8 - Kampsystemer
9 - Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk krigføring
10 - Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
.
0.2
-
-
44,7
3,4
-
-
-
1,9
6,1
56,3

Avdelingens forskere arbeider med trusselforståelse, risiko- og sårbarhetsanalyser og beskyttelsestiltak som kan gjøre Forsvaret og samfunnet bedre rustet til å håndtere hendelser i hele krisespekteret. I 2016 har avdelingen utviklet et bredere samarbeid med flere sivile etater.

Beskyttelse av samfunnet

Samfunnssikkerhet er vern mot hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner i samfunnet og setter liv og helse i fare. Samfunnsutviklingen påvirker sårbarheten både i det sivile samfunnet og i Forsvaret. Avdelingen samarbeider tett med sivile myndigheter og forsvarssektoren, og bidrar til å videreutvikle totalforsvaret. Avdelingen samarbeider særlig med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) når det gjelder totalforsvaret. Dette nasjonale arbeidet henger videre sammen med Natos arbeid for å oppnå en fungerende sivil beredskap gjennom forpliktende krav til medlemslandene. Det pågående prosjektet Beskyttelse av samfunnet 8 (BAS 8) vurderer risiko og sårbarheter og kommer med anbefalinger for å forbedre samfunnets sikkerhet og beredskap. I 2016 har avdelingen analysert den sivile støtten til Forsvaret som et ledd i å øke Forsvarets operative evne og derved samfunnets beredskapsevne i krise og krig. Forskere ved avdelingen har også deltatt i debatten om videreutvikling av totalforsvaret i Sverige og bidratt i Traavikutvalgets forslag til ny sikkerhetslov.

Farlige stoffer, CBRNE og FFIs beredskapslaboratorium

CBRNE er forkortelse for kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære stoffer og eksplosiver. Tilsiktede eller utilsiktede hendelser med farlige stoffer, CBRNE-stoffer eller CBRNE-våpen kan få alvorlige konsekvenser for Forsvaret og sivilbefolkningen, både nasjonalt og internasjonalt.

FFI har omfattende virksomhet innenfor CBRNE-området. Forskerne ved avdelingen har unik kompetanse om medisinsk behandling ved eksponering fra kjemiske stridsmidler og kunnskap om kjernevåpenteknologi. Avdelingen stiller et laboratorium for identifikasjon av kjemiske trusselstoffer til rådighet for Forsvaret og sivilsamfunnet. Laboratoriet holder høyt internasjonalt nivå og er en del av et integrert laboratorium som kan håndtere og analysere prøver med ukjent innhold, også CBRE, inkludert hjemmelagde eksplosiver og bombekjemikalier. I den årlige Official OPCW Proficiency Test i 2016 identifiserte FFI alle forbindelser og oppnådde igjen beste karakter.

I 2016 ble den nasjonale CBRNE-strategien publisert, som fastslår at FFIs funksjon som mottakende laboratorium for analyse av prøver med ukjent innhold skal formaliseres nasjonalt. Også i 2016 har FFI mottatt flere slike prøver fra sivil sektor, både miljø- og biomedisinske prøver. Prøvene har hovedsakelig vært mistenkelige pakker og prøver knyttet til miljøforurensning og forgiftning. FFI vil videreutvikle støtten til JD og DSB, som har ansvar for CE-området, og utvide samarbeidet med bransjevirksomheten. Forsvarets mikrobiologiske laboratorium blir samlokalisert med FFI for å sikre best mulig ressursutnyttelse og kunnskapsutvikling på CBRNE-området.
.

Beregningskoder og spredningsverktøy

Avdelingen utvikler beregningsverktøy for å simulere utslipp i ulike miljø, både utendørs og inne i bygninger, og verktøy for å vurdere påvirkninger av detonasjon av små eksplosive ladninger. Dette er relevant for risiko- og konsekvensvurdering av blant annet veibomber. Verktøyet er nyttig for sivile myndigheter og nødetater i beredskapsplanlegging, krisehåndtering, øvelser, evakuering og etterforskning. Avdelingens kunnskap på området er utviklet fra et fagmiljø innen strømningsfysikk, en uunnværlig kompetanse for å løse slike komplekse problemstillinger.

Miljø og helse

Forskerne ved avdelingen arbeider med problemstillinger i tilknytning til miljøsikkerhet. Dette omfatter krigsetterlatenskaper som dumpet kjemisk og konvensjonell ammunisjon og miljøkonsekvensvurderinger av ammunisjonsrelatert forurensing i militære områder. Dette arbeidet er viktig for Forsvarets øvingsaktivitet og for å beskytte mennesker og miljø fra farlig eksponering. Avdelingen støtter forsvarssektoren med sitt miljøansvar, slik at tiltak kan tilpasses de miljø-, klima- og materiellutfordringene som Forsvaret vil møte i framtiden.

Ved innføring av allmenn verneplikt har avdelingen bidratt til økt kunnskap om helseaspekter som har betydning for rekruttering og soldatseleksjon. Det er spesielt behov for mer kunnskap om både korttids- og langtidseffekten av de ekstrembelastningene som kvinner kan utsettes for i ulike operasjoner. Dette arbeidet foregår i samarbeid med Nato og USARIEM, som er det fremste fagmiljøet i USA innenfor området, for å vurdere fysiske og mentale belastninger som soldater utsettes for under ulike forhold.