Medarbeidere og mangfold

Ved utløpet av 2016 hadde FFI 715 ansatte, som én færre enn i 2015. Instituttet tilrettelegger for at det skal være en sammensetning av ansatte som viser mangfold i alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne. I instituttledelsen er kvinneandelen uendret i 2016, mens antall kvinner i ledelsen for øvrig er økt med to. I gruppen kvinnelige vitenskapelige ansatte er det fire færre enn året før, som gir en andel på 21 prosent. Siden 2004 har andelen økt fra 13 prosent. Denne utviklingen skyldes i stor grad en spesiell innsats rettet mot potensielt nye medarbeidere som sommerstudenter, og profilering i kanaler rettet mot studenter.

Samlet sett må rekrutteringssituasjonen for instituttet anses som god, selv om instituttet merker konkurransen om de beste innenfor noen fagområder. Utvikling av rekrutteringsprosessen er fortsatt et høyt prioritert område for FFI.