muligheter

utfordringer

Forskningsårsverk
 per FoU-område 

Analyse

Forskningsårsverk per avdeling per FoU-område i 2016
1 - Sikkerhetspolitikk
2 - Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon
3 - Konseptutvikling og operasjoner
4 - Samfunnssikkerhet og beredskap
5 - Mennesket, læring, kultur og helse
6 - Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
7 - Etterretning, overvåking og oppklaring
8 - Kampsystemer
9 - Sensorsystemer, signaturtilpassing, og elektronisk krigføring
10 - Våpensystemer, virkninger og beskyttelse
Sum
.
5,8
26,8
13,2
3
3,1
-
-
-
-
-
52

Avdelingens arbeid er innrettet på å støtte Forsvarets strategiske ledelse og instituttets rådgiverrolle. Avdelingens forskere studerer sammenhengene mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi. Forsvarets oppgaver er knyttet til dagens og framtidens trusler mot Norge, og avdelingen analyserer trusselbildet gjennom tre prosjektlinjer: Globale trender, Russland og terrorisme (Terra).

Trusselbildet

I Globale trender analyserer vi de store linjenes utvikling inn i framtiden og vurderer hvilke konsekvenser disse vil ha for Forsvaret. Russlandsprosjektet har fulgt konflikten i Ukraina tett. Med støtte fra Utenriksdepartementet innledet vi et samarbeid med Center for Russian Studies i Kiev. Innenfor rammen av dette samarbeidet var to forskere på studietur i den regjeringskontrollerte delen av Donbas i september. Terra-prosjektet følger utviklingen i internasjonal terrorisme, og i september arrangerte vi en konferanse om europeisk jihadisme som samlet ledende terrorismeforskere.

Forsvarsstruktur

Den nye langtidsplanen (LTP) for forsvarssektoren ble vedtatt av Stortinget i november og markerte slutten på en mer enn to år lang prosess der avdelingen har gitt tunge bidrag. Den nye LTP-en har en betydelig bedret balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Økonomi- og operasjonsanalysemiljøene ved avdelingen har bidratt både gjennom grunnlagsanalyser og løpende støtte til prosessen. Fremdeles gjenstår imidlertid betydelige utfordringer, blant annet knyttet til utviklingen av landmakten. Avdelingen ble tidlig involvert i Landmaktutredningen (LMU) som ble satt i gang mot slutten av 2016, og avdelingssjef Espen Skjelland ble utpekt som medlem av utredningens arbeidsgruppe.

Avdelingens økonomimiljø har støttet kostnadsberegningen i den nye langtidsplanen. På det økonomiske området representerer planen et skille fra tidligere: nå er det tatt hensyn til forsvarsspesifikk kostnadsvekst også på materiellinvesteringer. Forskningen ved avdelingen bidro vesentlig til denne endringen, som er fundamentalt viktig for å skape et bærekraftig forsvar med balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi.

I 2016 har vi også fortsatt vår støtte til sentrale investeringsprosjekter i Forsvaret, blant annet kampfly og ubåter. Denne aktiviteten er viktig for å sikre at Forsvaret benytter realistiske økonomiske forutsetninger i prosjektene. Samtidig medvirker det til en tettere kobling mellom langtidsplanleggingen og investeringsplanleggingen i Forsvaret. Vi gjennomførte også en funksjonell studie av operativ logistikk.

Økonomi og personell

For å bidra til effektivisering i forsvarssektoren har avdelingens forskere blant annet studert investeringsprosessen, hvor vi har løftet fram økt bruk av hyllevare som et viktig grep. Avdelingen har også evaluert hvordan interneffektiviseringen i Forsvaret har fungert så langt, og gitt viktige innspill til det videre arbeidet. Innenfor personellområdet har vi analysert hva som motiverer kvinner og menn i førstegangstjenesten til videre tjeneste i Forsvaret, og vi har studert alternative særaldersgrenser og pensjoner for offiserer. Sammen med Krigsskolen har vi gjort en pilotstudie av personellordningen for militært tilsatte, og vi har gjennomført feltstudier i avdelinger med høye kvinneandeler. Studiene gjennomføres i tett samarbeid med oppdragsgiverne og bidrar til mer kunnskapsbaserte diskusjoner og beslutninger i forsvarssektoren.

Støtte til operativ virksomhet

Avdelingen fortsatte i 2016 sitt gode samarbeid med Forsvarets spesialstyrker og startet et nytt prosjekt for å støtte styrkenes utvikling fram mot 2030. Avdelingens kompetanse innen studier av spesialstyrker og spesialoperasjoner har blitt lagt merke til også internasjonalt. På oppdrag fra NATO Special Operations Headquarters studerte vi sammen med vår samarbeidspartner, Naval Postgraduate School i USA, blant annet den beste bruken av spesialstyrker i forsvar mot hybride trusler.

Avdelingen har videreført sin forskning på beskyttelse av sivile i krigssoner, og gjort en strukturert kartlegging av hvilke typer internasjonale operasjoner Norge har gjennomført de senere årene, endringer av disse, og hvilke militære kapasiteter som har vært mest relevante for å løse dem. Vi har arbeidet med å utvikle en bedre database for å søke i erfaringsrapporter, og har gjort grunnforskning på targetingprosessen i Forsvaret.